Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ „ЛОКАТОР БГ” ООД

I. Общи положения

1. Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат условията и реда, при които „Локатор БГ“ ООД предоставя своите услуги в полза на крайни клиенти, доколкото не е уговорено друго посредством изрично писмено споразумение.

2. „Локатор БГ“ ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1421, ул. „Гороцвет“ № 4 ЕИК 201448898 и с предмет на дейност: Продажба, монтаж и дистрибуция на Джи-Пи-Ес устройства, алармени системи и допълнителни електрически компоненти в транспортни средства, локализация на превозни средства, управление на автопаркове, както и всички други дейности и услуги, които не са изрично забранени със закон.

II. Услуги

1. Основната дейност на „Локатор БГ” ООД включва продажба, монтаж и дистрибуция на GPS устройства, алармени системи и допълнителни електрически компоненти в транспортни средства. Настоящите ОУ уреждат и се прилагат при и по повод на доставката и предоставянето на всички услуги от портфолиото на „Локатор БГ” ООД, освен ако последното не е обявило и други нарочни общи условия за доставката и предоставянето на специфичен вид или род услуги.

1.1. GPS устройство по смисъла на тези ОУ представлява електронно устройство, което използва глобалната система за позициониране (GPS), за да определи местоположението си.

1.2. Алармени системи по смисъла на тези ОУ представляват електронни устройства за откриване на известяване на нежелани посегателства върху моторни превозни средства.

1.3. Допълнителни електрически компоненти в транспортни средства по смисъла на тези ОУ представляват всякакви проводници, предпазители и накрайници, необходими при монтажа на компонентите от точки 1.1. и 1.2. в раздел II.

2. Предоставянето услуга от страна на „Локатор БГ“ ООД се извършва въз основа на изричен писмен договор между дружеството и клиента.

2.1. В настоящите ОУ и в съответния договор „Локатор БГ“ ООД се именува „Доставчик“, ползвателят на услугата – „Потребител“, двамата заедно – „Страните“.

2.2. „Потребител“ може да бъде: физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице, което е сключило договор за услуга, предоставяна от „Локатор БГ“ ООД.

3. Предоставяне на GPS устройство означава продажбата на такъв вид устройство.

4. Монтаж на GPS устройство е скритото му поставяне в моторно превозно средство и свързването му към съществуващата електрическа система.

4.1. Предоставяне на GPS услуги е достъпът до събраната информация от всички монтирани GPS устройства, които Потребителят е закупил. Предоставянето на посочените услуги се извършва чрез Интернет системата на Доставчика, която е достъпна на адрес www.locatorbg.com. Индивидуалният достъп до информацията и нейната конфиденциалност се гарантират посредством потребителско име и парола, които Доставчикът предоставя на Потребителя.

4.2. Предоставянето на GPS услуги е обусловено от стандарта и технологичните възможности на обслужвания обект на Потребителя и се извършва след активно индикиране на определения обект. „Активно индикиране“ означава непрекъснатото подаване на информация от инсталираното GPS устройство с координати за неговото местоположение към центъра за данни на „Доставчика“.

4.3. GPS услуги, които Доставчикът предоставя са:

Активно обслужване на обект – монтиране на GPS устройство в моторно превозно средство, апаратура, машина или друго съоръжение и инсталиране на SIM карта с цел ползване на GPS услуги; извършеното индикиране се удостоверява със Удостоверение за активно индикиране, който е неразделна част от договора между Страните;

Контрол и управление на автомобилен парк – достъп до информация за местонахождението на индикираното превозно средство, за спиране, престой, посока на движение, маршрут, пробег и скорост на движение с цел анализ, повишаване ефективността на оперативната дейност на Потребителя, както и намаляване на разходите, свързани с тази дейност; задължително условие за предоставянето на тази услуга е наличието на работещи датчици в съответния обект на Потребителя.

4.4. Доставчикът може да предоставя и друг вид услуги, съобразно потребностите и изискванията на Потребителя, които са посочени в подписания между страните договор.

5. Доставчикът може да предоставя и друг вид услуги, свързани с предоставянето на допълнителни електрически компоненти в транспортни средства, съобразно потребностите и изискванията на Потребителя, които са изрично посочени в подписания между Страните договор.

III. Срок и начало на ползване на услугите

1. Ползването на предоставените от Доставчика услуги се урежда от постигнатите договорености между Страните и е предмет на сключения между тях договор. Сроковете се уреждат от договора между Страните, като минималният начален срок зависи от моментните технически капацитети на Доставчика.

2. Договорът за предоставяне на услуги между Страните влиза в сила от датата на подписването му или от датата на започване на услугите, която от двете е по-ранна.

IV. Цени и начин на плащане

1. Цените на различните видове услуги се определят съобразно действащите, към датата на влизане в сила на договора между страните, тарифи на Доставчика. Същите се вписват в сключения между Страните договор и остават валидни за целия договорен срок.

2. Сроковете и условията на плащане се уреждат в договора между страните, а ако там няма такава уговорка, то цените на услугите се заплащат в срок до 15 дни от издаването на фактура в текущия месец на ползване на услугите.

3. Доставчикът има право по свое усмотрение при сключването на договора или впоследствие да определя кредитни лимити за ползването на услугите, при достигането на които Доставчикът има право да преустанови ползването на услугите от Потребителя до изплащането на натрупаните от последния задължения ведно със следващата се лихва за забавяне на плащането.

4. При сключването на договора или по време на неговото изпълнение Доставчикът може да изиска и да постави действието на договора под условие, че Потребителят предостави на Доставчика паричен депозит в размер на общата цена за ползване на услугите на Доставчика в размер на поне 3 месечния абонамент за същите услуги. Депозитът се освобождава при прекратяването на договора, ако Потребителят няма непогасени задължения към Доставчика. В противен случай Доставчикът има право да прихване вземанията си от Потребителя с депозита изцяло или отчасти.

V. Права и задължения на страните

1. Задължения на Потребителя

1.1. Потребителят е длъжен да изпълнява задълженията си по договора, подписан с Доставчика, както и да съблюдава настоящите общи условия.

1.2. Потребителят е длъжен да използва само предоставените SIM карти и само за получаване на съответните GPS услуги, като той няма право да ги използва и/или инсталира в друг вид устройства.

1.3. Потребителят е длъжен в срок от 14 работни дни от подписване на договора с Доставчика да предостави съответния обект и/или да осигури достъп до него, за да бъде извършено активно индикиране чрез монтаж на устройството, като предварително е уговорил с Доставчика място и време.

1.4. Потребителят е длъжен да информира Доставчика на следните телефонен номер +359 (0) 2 439 07 17 в срок от 24 часа, когато:

- е налице промяна в собствеността на индикирания обект;

- при кражба, грабеж, погиване, унищожаване или при настъпване на друго застрахователно събитие по отношение на индикирания обект; в този случай уведомлението следва да се извърши незабавно;

- при констатиране на техническа неизправност в GPS устройството; в този случай уведомлението следва да се извърши незабавно;

- при констатиране на технически проблем в индикирания обект; в този случай уведомлението следва да се извърши незабавно;

1.5. Потребителят е длъжен да спазва стриктно правилата за експлоатация на GPS устройството, както и да не нарушава неговата цялост и на гаранционният стикер на същото.

1.6. Потребителят е длъжен да заплаща дължимите суми, в размера, сроковете и условията, уговорени в подписания от Страните договор.

1.7. Потребителят е длъжен да не предоставя на трети лица персоналния кодов номер, получен от Доставчика.

2. Потребителят има право да получава качествено избраните от него услуги във вида, обема и сроковете, конкретизирани в подписания от Страните договор.

3. Доставчикът е длъжен да предоставя избраните от Потребителя услуги във вида, обема и сроковете, уговорени в подписания от Страните договор, и с уговореното качество.

3.1. Доставчикът е длъжен да извърши активна индикация на предоставения от Потребителя обект, както и да му предостави инструкция и Удостоверение за активно индикиране.

3.2. Доставчикът е длъжен да осигури обслужване на монтираното GPS устройство, като уведомява своевременно Потребителя за всяка констатирана неизправност и/или невъзможност за предоставяне на съответната услуга.

3.3. Доставчикът е длъжен при извършване на активно индикиране на посочения обект да предостави на Потребителя персонален кодов номер, който представлява уникален идентификатор в системата и/или чип за достъп.

3.4. Доставчикът е длъжен да уведомява Потребителя при установяване на повреда в GPS устройството.

4. Доставчикът има право да получава, съхранява и използва данните, предоставени от Потребителя при подписване на договора само за целите на този договор.

4.1. Доставчикът има право да прави изменения в технологията и във вида на предоставяните услуги с цел подобряване качеството на същите.

4.2. Доставчикът има право да прекъсва предоставянето на GPS услугите с цел профилактика и отстраняване на повреди след предварително уведомление.

VI. Прекратяване и разваляне на договора

1. Договорът се прекратява при:

1.1. От изправната страна след предизвестие с 30 дневен срок при разваляне поради неизпълнение;

1.2. Едностранно от Доставчика при липса на технологична възможност за предоставяне на съответна услуга;

1.3. При промяна в собствеността на индикирания обект, при неговото погиване или унищожаване;

1.4. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено.

2. При просрочване на плащането на цените за ползване на услуги с повече от 15 дни от падежа на плащането съгласно договора, а ако там не е уговорено – съгласно Раздел ІV от тези ОУ, или при достигането на кредитен лимит.

3. Доставчикът има право по свое усмотрение при сключването на договора или впоследствие на определя кредитни лимити за ползването на услугите, при достигането на които Доставчикът има право да преустанови ползването на услугите от Потребителя до изплащането на натрупаните от последния задължения ведно със следващата се лихва за забавяне на плащането. При неизпълнение на задължението за плащане в срок от 30 дни от падежа на плащането или достигането на кредитния лимит Доставчикът има право да развали договора без предизвестие и без да дава допълнителен срок за изпълнение, като има право да претендира заплащане на натрупаните суми за цената на услугите заедно със съответната лихва за забава.

VII. Други

1. Удостоверението за активно индикиране е валидно на територията на Република България. Същото загубва действието си в случаите на прекъсване на достъпа на съответната SIM карта, при прехвърляне на собствеността на индикираното МПС и/или смяна свидетелството за регистрация на същото, при нарушена цялост на GPS устройството и/или разкъсване на гаранционния стикер на GPS устройството.

2. Доставчикът не отговаря при частично или пълно неизпълнение на задълженията си, когато достъпът на SIM картата е спрян за неплатени сметки, надвишен кредитен лимит или на каквото и да е друго основание, при частична или пълна невъзможност за ползване на услугите, причинена от техническите възможности при индикирания обект на Потребителя и/или повреда в GPS устройството, която не е отстранена от Доставчика в определените срокове по вина на Потребителя.

3. Доставчикът има право да променя едностранно настоящите Общи условия, за което уведомява Потребителя във възможно най-кратък срок след промяната.

4. Ако не са обявени други общи условия, настоящите Общи условия се отнасят и прилагат съответно и за предоставянето на другите услуги от „Локатор БГ” ООД.

5. Всички спорове между Потребителя и Доставчика във връзка с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – от арбитражния съд при Българската Търговско-промишлена палата в състав от трима арбитри.

6. Тези Общи условия, Удостоверението за активно индикиране, както и всички приложения представляват неразделна част от договора за предоставяне на GPS услуги между Потребителя и Доставчика.

7. За неуредените от настоящите Общи условия случаи се прилага българското законодателство.