Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни (понякога само „Политика/та“) урежда обработването на личните данни на посетителите (заедно с ползватели/те) в сайта на www.locatorbg.com, както и в приложението „Локатор“, инсталирано от Google – Google Play, онлайн магазина App Store на Apple, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък само Регламент/а/ът 2016/679).

Приемането на настоящата Политика е обвързана с Общите условия за ползването на сайта и означава, че се съгласявате и с тях.

Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед използването или осъществяване на достъп до съдържанието на Сайта. Евентуален отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на нашия Сайт би означавал отказ да използвате приложението на Локатор.

В определени случаи обработването на личните данни на ползвателите може да се извършва на друго правно основание, като например спазване на законовите задължения от наша страна; необходимост за изпълнение на договор и др. В тези случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо.

С оглед възможните промени в областта на личните данни, Администраторът предприема необходимите действия по актуализирането на настоящата Политика, предвид на което ползвателите следва да се информират периодично за промените в този документ на интернет сайта на Локатор БГ.

1. Администратор на лични данни

ЛОКАТОР БГ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 201448898, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, имейл: sales@locatorbg.com, support@locatorbg.com, регистриран по ЗДДС с № BG201448898, („Администратор/а/ът на лични данни или само Администратор/а/ът“).

Администраторът определя целите и средствата за обработването на личните данни.

Обработване на лични данни е дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.

Администраторът обработва личните данни на ползвателите в съответствие с принципите за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, въз основа на предвидените условия в настоящата Политика.

2. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Администраторът подразделя две категории субекти на личните данни. Посетители и потребители на Сайта. В зависимост от категорията субект на данните – този документ посочва съответния обем данни, които се събират и обработват за конкретните посочени цели и основания, както и сроковете за тяхното съхранение.

2.1. Данни, които могат се събират автоматично за всички категории лица,посочени по-горе. По отношение на всички ползватели (нерегистрирани посетители и потребители) в определени случаи се събират и обработват автоматично следните категории лични данни:

 • IP адрес. Когато посещавате Сайта, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично;
 • Обобщена информация. Браузърът, който използвате, когато посещавате Сайта (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.); времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили;
 • Бисквитки („Cookies“). Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга, когато посещавате нашата интернет страница, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да се ориентираме за Вашите предпочитания, което само по себе си не представлява разкриване на лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките.

2.2. Данни, които се събират според категорията потребители.

2.2.1 Посетители и потребители.

Посетител е всяко лице, което зареди Сайта в уеб браузъра си или използва мобилното приложение.

Категории данни, които се обработват:

 • Данни за местонахождение, посочвани от посетителя;
 • Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;
 • Информация за извършени действия от субекта в Сайта;
 • Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Сайта.

Срок за съхранение: Всяка информация за посетителите (нерегистрираните потребители) се съхранява временно, докато те са заредили съдържанието на Сайта на техните устройство.

Правно основание за обработването: Информация, която независимо от волята на субекта на данните се предоставя от устройството му по подразбиране.

3. Достъп до Вашите лични данни и тяхната защита

Ние предоставяме достъп до Вашите лични данни на:

 • Наши служители по трудов договор или наети лица въз основа на граждански договор, ангажирани с работата по Сайта;
 • Лица, предоставящи услуги (сървъри) за нашия Сайт и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващ данните;
 • Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси;
 • Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

В допълнение към горното, Администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки като, но не само за: устойчивост на системата на Сайта; способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; възможност за обучение на своите служители чрез записването им за курс за защита на личните данни.

В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на акаунта Ви от Администратора, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.

4. Права на лицата, които попадат във всички категории субекти на данни

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).  Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства – като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Посочените по-горе права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към Администратора.

Данните за връзка с Администратора на личните данни са: електронна поща: support@locatorbg.com.

В случай че прецените, че нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

За всички неуредени в настоящата Политика за защита на личните данни въпроси – се прилага Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни, както и относимото друго нормативно законодателство.