Съдържание

  Румънската е-транспортна система – Полезна информация

  Причината, поради която тази платформа се въвежда на национално ниво, е да се намали укриването на данъци.

  Какво е е-транспорт в Румъния?

  С извънредна наредба е одобрен проектът за използване на електронна система за наблюдение на автомобилния транспорт с фискален риск.

  Накратко, Румъния ще следи всички национални превози на стоки от фискални рискови категории, а на международно ниво ще се следят всички стоки, които влизат или излизат от територията на страната. С тези мерки превозвачите ще бъдат задължени да инсталират оборудване за GPS мониторинг, ако все още не разполагат с такова.

  Шофьорът ще бъде длъжен да включи GPS устройството преди започване на превоза на територията на страната и да го изключи едва след доставката на стоките до декларираната дестинация или след напускане на територията на страната.

  Освен това водачът трябва да представи, при поискване от компетентните органи и румънските митнически власти, както и при поискване от полицията, документите, придружаващи транспортирането на стоки, наблюдавани чрез RO e-Transport система, заедно с UIT код.

  Кои са стоките, които са част от категорията фискален риск?

  Според проекта на заповед от Националната агенция за данъчната администрация в Румъния, списъкът на продуктите, които са част от стоките с фискален риск, са следните:

  1. Меса и карантии, годни за консумация;

  2. Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни ;

  3. Мляко и млечни продукти; Птичи яйца; Натурален мед; Годни за консумация продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде;

  4. Зеленчуци, растения, корени и грудки, храни;

  5. Ядливи плодове; кори от цитрусови плодове или пъпеши;

  6. Напитки, алкохолни течности и оцет;

  7. Тютюн и обработени заместители на тютюна; Никотинови или неникотинови продукти за вдишване без изгаряне; Други продукти, съдържащи никотин, предназначени за абсорбиране на никотин в човешкото тяло ;

  8. Сол; сяра; почви и камъни; гипс, вар и цимент ;

  9. Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; Битумни материали; Минерален восък;

  10. Сапуни, органични повърхностно активни вещества, миещи препарати, смазочни препарати, изкуствен восък, готов восък, продукти за поддържане, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, "зъболекарски восък" и препарати за зъболекарски гипс ;

  11. Разни продукти на химическата промишленост ;

  12. Трикотажни или плетени облекла и аксесоари за облекло ;

  13. Облекло и аксесоари за облекло, различни от трикотажни или плетени;

  14. Други конфекционирани текстилни артикули; комплекти; употребявани или употребявани дрехи и употребявани или употребявани текстилни артикули; парцали;

  15. Обувки, ботуши и подобни артикули; части от тези изделия;

  16. Желязо, чугун и стомана.

  Какви видове транспорт са засегнати?

  Вие сте засегнати от e-Transport, ако вашите пратки са в една от категориите по-долу:

  - превози, които започват и завършват на територията на страната;

  - всяка трансгранична сделка, която започва в Румъния (напр.: износ, вътреобщностна доставка);

  - всяка трансгранична транзакция, която е извършена в Румъния (напр.: внос, вътреобщностна покупка);

  - всяка трансгранична транзакция, която е транзитна на територията на Румъния, тъй като и в този случай част от транспорта се извършва на територията на Румъния.

  Кой трябва да декларира транспортните данни?

  Задължението за деклариране в RO e-Transport System на данни относно превоза на стоки с висок фискален риск в Румъния принадлежи на следните категории потребители:

  - румънския доставчик, в случай на вътрешни транзакции;

  - икономическия оператор, за стоки с висок фискален риск, държани и транспортирани между пунктовете за товарене и разтоварване, разположени на територията на страната.

  При международен транспорт на стоки задължение за деклариране на данните имат:

  - получателя, посочен в митническата декларация за внос, или подателя, посочен в митническата декларация за износ, в случай на стоки, които са обект на операции по внос или износ;

  - бенефициентът от Румъния, в случай на вътреобщностни покупки на стоки;

  - доставчикът от Румъния, при вътреобщностни доставки на стоки;

  - депозитаря, в случай на стоки, които са предмет на вътреобщностни транзакции при транзит, както за стоки, разтоварени на румънска територия за съхранение или за формиране на нова пратка от една или повече партиди стоки, така и за стоки, натоварени след складиране или след образуване на нов транспорт на национална територия от една или повече пратки стоки.

  Какви са критериите, за да бъдете задължени да декларирате транспорта в e-Transport?

  МПС с технически допустима максимална маса не по-малка от 2,5 тона;

  - Превозни средства, превозващи товари с общо тегло над 500 кг.

  - Транспорт на стоки на обща стойност над 10 000 леи, без ДДС.

  Има ли платформа за e-Transport?

  Локатор БГ работи по внедряване на приложение с лесен за използване интерфейс, който да улесни декларирането на товари чрез GPS проследяване .

  Това приложение ще ви даде 6 основни предимства:

  - Възможност за лесен преглед на присвоените UIT кодове на превозвач;

  - Достъпност от всяко място, като приложението е достъпно както на десктоп, така и на мобилно устройство;

  - UIT кодът може да бъде представен директно от приложението, в случай на контрола;

  - GPS предаването може да се стартира или спре с едно кликване от приложението;

  - Промяна на регистрационния номер, деклариран на UIT код, директно от нашето приложение;

  - Автоматично обновяване на информацията, съгласно платформата e-Transport.

  Национална агенция за данъчната администрация ще предостави на превозвачите платформа с безплатен достъп, която може да бъде достъпна от официалния уебсайт .  Тук можете да въведете данните за превозното средство, превозваната стока, дата и маршрут, информация, с помощта на която ще се генерира UIT код.

  Кой генерира UIT кода?

  UIT кодът се генерира след транспортната декларация. Това е уникален код, генериран от RO e-Transport System, който идентифицира данните, свързани с пратка от стоки.

  Автомобилният превозвач е длъжен да предостави на водача получения UIT код.

  Колко време е валиден UIT код?

  UIT кодът се генерира автоматично от платформата, след попълване на данните максимум 3 дни преди датата на транспортиране, като е валиден за период между 5 календарни дни в случай на национален транспорт, съответно 15 календарни дни в случай на вътреобщностни покупки на стоки, както и при търговски операции, считано от датата, обявена за начало на превоза.

  Забранено е използването от автомобилния транспортен оператор на UIT кода след срока на валидност.

  Ако въпросната пратка е анулирана, върната или завършена само частично, ще бъде генериран нов UIT код.

  Какви са глобите за неспазване?

  Датата на въвеждане е 1 юли 2024 г. След тази дата ще започнат санкциите, причинени от неспазване.

  Ако водачът не представи UIT кода при поискване от компетентните органи, глобата е между 1 000 и 2 000 евро.

  За непредаването на подробности за пътуването чрез GPS от превозвача глобите могат да бъдат между 4 000 и 20 000 евро.


  01.07.2024г. товари превоз на товари в Румъния RO E-transport е-транспорт система румъния транзит